Drag
demo
Advanced avionics and data processing
13th Apr 2023

Anechoic Chamber for EnduroSat Space Center

Anechoic Chamber for EnduroSat Space Center

On April 13th 2023 EnduroSat signed a contract for funding under the Program for Economic Transformation from the National Plan for Recovery and Sustainability, co-financed by the European Union through the European Fund for Regional Development №BG-RRP-3.004-0527- C01 “Technological modernization in the enterprise”.

General goal of the project: increasing the efficiency of production processes, achieving higher productivity, reducing production costs, and optimizing the production chain of EnduroSat. The main objective of the project proposal is to achieve the objective of procedure BG-RRP-3.004 “Technological modernization”.

To achieve these goals a high-tech anechoic chamber will be purchased.
The digitalization of production processes will have a positive impact on the development and future growth of the company.
The project complies with all principles for environmental and ecological sustainability.
Total project cost: BGN 1,247,332.54, of which BGN 350,000.00 is European co-financing.

The expected results of the project are:

 • Digitalization of the production process
 • Expansion of the production capacity of the enterprise
 • Increasing the efficiency of the production process
 • Increase in productivity
 • Reduction of production costs
 • Optimization of the production chain of EnduroSat


BG_Финансирано_от_Европейския_съюз_RGB_WHITE
endurosat-bulgarian-Program for Economic Transformation from the National Plan for Recovery and Sustainability


На 13.04.2023 „ЕНДУРОСАТ“ АД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие №BG-RRP-3.004-0527-С01 “Технологична модернизация в предприятието”.

Обща цел на проекта: Повишаване ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране производствената верига на „ЕНДУРОСАТ“ АД. Основната цел на проектното предложение води до постигане на целта на процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.
Планиранoто за закупуване високотехнологично оборудване, а именно 1 бр. Безехова камера ще допринесе за постигането на тези цели.
Очакваният ефект е възстановяване на икономическия потенциал на предприятието от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване на дейността. Допълнително, инвестицията по процедурата е съобразена с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда и ще допринесе за екологичния преход на страната.

Обща стойност: 1 247 332.54​лв., от които 350 000.00 лв. европейско съфинансиране.

Очакваните резултати от подкрепата по проекта са:

 • цифровизация на производствения процес
 • разширяване на производствения капацитет на предприятието
 • повишаване на ефективността на производствения процес
 • повишаване на производителността
 • намаляване на производствените разходи
 • оптимизиране на производствената верига на „ЕНДУРОСАТ“ АД

Проект BG-RRP-3.004-0527-С01 “Технологична модернизация в предприятието”, финансиран по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез СледващоПоколениеЕС. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансирана от ЕС чрез СледващоПоколениеЕС. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ЕНДУРОСАТ“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.